Wyszukaj oferty

Kiedy
Gdzie
Miasto
Transport
Kategorie
Promocja, last minute
Udogodnienia
Cena minimalna
Cena maksymalna

ciekawe strony dla seniorów

W wolnej chwili zachęcamy do zajrzenia na inne ciekawe strony internetowe dla Seniorów...

lubelska karta seniora_1.jpg

Lubelska Karta Seniora 60+

Program Lublin Strefa 60+   Lubelska Karta Seniora


Program, skierowany do mieszkańców Miasta Lublina w wieku powyżej 60 lat, ma na celu wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów, zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr oraz poprawę jakości życia osób starszych i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie będzie posiadanie „Lubelskiej Karty Seniora”, która umożliwi osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Program ułatwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań oraz uatrakcyjni sposób spędzania czasu wolnego.

Program „ Lublin Strefa 60+” ma na celu:
1. zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr dla osób w wieku senioralnym;
2. wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów;
3. poprawę jakości życia osób starszych;
4. kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.


Program wpisuje się doskonale w lokalną politykę społeczną i działania na rzecz wyrównywania szans najstarszych mieszkańców naszego Miasta.

„Lubelska Karta Seniora” uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju dobra i usługi przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin i podmioty niepowiązane organizacyjnie z Urzędem Miasta Lublin, uczestniczące w Programie „Lublin Strefa 60+”.

Komu przysługuje „Lubelska Karta Seniora”?

Karta może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 60 rok życia i mieszka na terenie Miasta Lublin.

Jakie uprawnienia daje Karta „Lubelska Karta Seniora”?

Posiadanie Karty umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Zapewnia to system stałych, okazjonalnych lub świątecznych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne Miasta, biorące udział w tym Programie.

Jak można otrzymać Kartę „Lubelska Karta Seniora”?

Każdy Senior chcący uzyskać „Lubelską Kartę Seniora” powinien pobrać i czytelnie wypełnić Wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w punktach Biura Obsługi Mieszkańców, w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie Urzędu Miasta Lublin w zakładce Miasto dla Seniorów. Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku przy jednoczesnym okazaniu dowodu tożsamości. Przy składaniu Wniosku, Senior otrzyma w BOM-ie pokwitowanie wraz z numerem telefonu, pod którym uzyska informacje o terminie odbioru Karty. We wniosku, poza danymi osobowymi, Senior zakreśli jeden z 9 BOM-ów, w którym będzie chciał odebrać Kartę. Urząd w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. Senior może odebrać kartę we wcześniej wybranym BOM-ie osobiście lub przez osobę upoważnioną, która dostarczy stosowne upoważnienie. Wraz z kartą, każdy Senior otrzyma broszurę zawierającą informację o podmiotach, które przystąpiły do Programu „Lublin Strefa 60+” i oferowanych przez nich zniżkach.
Senior będzie uprawniony do korzystania ze zniżek po okazaniu Karty i dowodu tożsamości.

Jak należy korzystać z „Lubelskiej Karty Seniora”?

„Lubelska Karta Seniora” ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Senior, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, korzysta z karty osobiście. Prawo to nie podlega przeniesieniu na inną osobę, a Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez Seniora osobom trzecim. Utrata prawa użytkowania "Lubelskiej Karty Seniora” następuje w przypadku: nie przestrzegania zapisów Regulaminu przez Seniora lub śmierci Seniora.

Zagubienie karty

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin /ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, e-mail: lcao@lublin.eu, tel.: 81-466-2069.

W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, na wniosek Seniora wydawany jest jej duplikat.

Gdzie można korzystać z „Lubelskiej Karty Seniora”?

Senior na podstawie Karty może korzystać tylko ze zniżek udostępnionych przez Partnerów, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu „Lublin Strefa 60+”. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem graficznym Programu. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu usługi okazać „Lubelską Kartę Seniora” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Partnerzy

Wykaz placówek honorujących Lubelską Kartę Seniora znajdziecie tutaj

 
Dodatkowe informacje
Pełne informacje dotyczące przyznawania, wydawania i korzystania z „Lubelskiej Karty Seniora” określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/5/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 maja 2015 roku.

 

Żródło informacji um.lublin.pl

 

« wróć

Biuro Podróży WATRA TRAVEL, 20-016, ul. Narutowicza 30 tel. +48 81 743 76 56, +48 22 389 76 56, tel. kom. +48 726 06 56 66 fax. +48 81 743 77 75,

design & engine: adm-media.pl